តើវ៉ាក់សាំងកូវីត-១៩ គឺជាអ្វី?

តើវ៉ាក់សាំងកូវីត-១៩ គឺជាអ្វី ហើយតើអាចការពារមេរោគកូវីត-១៩ បានយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រភព៖ ការិយាល័យមូលនិធិលើកកម្ពស់សុខភាព (สสส.)។