ຄວນປະຕິບັດຕາມໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມທີ່ວາງອອກ ເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ