ວັກຊິນ COVID-19 ແມ່ນຫຍັງ?

ວັກຊິນ COVID-19 ແມ່ນຫຍັງແລະສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ແນວໃດ?

ທີ່ມາ: ສຳນັກງານກອງທຶນສະຫນັບສະຫນຸນການສ້າງເສີມສຸຂະພາບ (ສສສ.)