ເລື່ອງນ່າຮູ້ສຳລັບແຮງງານຂ້າມຊາດໃນການຢູ່ອາໄສໃນປະເທດໄທ
ໃນສະຖານະການພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19